A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete

Adatvédelmi szabályzata

 1. Bevezető
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
A szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2019. XXXIV. GDPR törvény
 1. Az adatkezelő elérhetőségei
Név: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Székhely: HU 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.
Levelezési cím: Tomori Pál Főiskola, Dr. Fata Ildikó, 1223 Budapest Művelődés u. 21-27.
Telefon: –
Fax: –
E-mail: manye1990@gmail.com
Weboldal: http://www.manye.hu/
Cégjegyzékszám: 0502-0000806
Adószám: 18927254-1-42
Képviselő: Prószéky Gábor
 1. Fogalmak
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
Érintett: az adatkezelés alanya, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 1. Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok
Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Az Érintett regisztrációja során megadott adatait Adatkezelő kapcsolattartás, tájékoztatás, a tagdíjak befizetésének követése és a Modern Nyelvoktatás folyóirat postázása céljából kezeli.  
Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az Érintett hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni.
Jelen szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a MANYE titkára. Az egyes szakosztályok tagságának adatai esetében adatfeldolgozó a MANYE titkárán túl az Érintett szakosztály elnöke és titkára is.
Az adatok nyilvántartásához hozzáférési joga van a MANYE vezetőségének és a könyvelésnek.
Az Érintettek levelezési címét megkapja a Modern Nyelvoktatás kiadója a folyóirat postázása céljából.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 1. Adatkezelő által folytatott egyes adatkezelések
A MANYE, mint Adatkezelő a következő csoportokba tartozó Érintettek adatait kezeli: (1) a MANYE tagsága, (2) az MANYE által működtetett weboldal látogatói
5.1 A MANYE tagsága adatainak kezelése
Adatkezelő a MANYE tagjainak következő adatait kezeli:
 • Kötelező adatok: név, e-mail cím, telefonszám, értesítési cím
 • Önkéntesen megadható adatok: végzettség, munkahely, beosztás, születési hely és idő, MANYE tagság kezdete, szakmai érdeklődési kör
A MANYE tagjai a Tagsági adatlap (lásd Melléklet) kitöltésével kérhetik regisztrációjukat az egyesületbe.
A tagság adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az Érintett felé. Így a szolgáltatás teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett szükséges „kötelező” jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan adatok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
Az Érintett a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy Adatkezelő adatait szabályozott módon felhasználja. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból.
A regisztrációval az Érintett elismeri, hogy a MANYE adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az Érintetteket, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelés egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon szeretné felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesíti az Érintetteket, akiknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, és ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
Adatkezelő az Érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott Érintettől kapott hozzájárulás esetén teszi meg.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az egyesületet, Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
5.2 A weboldal látogatóinak adatai
Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.
Adatkezelő nem helyez el kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) a felhasználó számítógépén annak weboldalon tett látogatása során.
Adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.
További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html.
 1. Az adatkezelés biztonsága
Adatkezelő a tagság adatait elektronikusan, google dokumentum formátumban kezeli, és nyilvánosan nem hozzáférhető üzemmódban őrzi. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az egyesület az adatkezelés során minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintettek személyes adatainak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés), mind az adatok tárolása, őrzése (tehát nem publikus adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes feladatkört betöltő személyek férhetnek hozzá. (Lásd a szabályzat 3. pontját!)
Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintett megismerhesse, hogy Adatkezelő milyen adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.
Az adatkezelési jog megszűnése esetén Adatkezelő az Érintett adatait törli.
 1. Az Érintettek jogai és jogérvényesítésük
Adatkezelő minden célszerű és indokolt lépést megtesz annak biztosítására, hogy az általa tárolt személyes adatok helyesek legyenek. Ezért kéri az Érintetteket, hogy személyes adataikat aktualizálják, és értesítsék az Adatkezelőt, ha a számára megadott személyes adatokban bármilyen változás következik be.
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a az Adatkezelő 2. pontban meghatározott bármelyik elérhetőségén.
Az Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
A MANYE az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Melléklet: Tagsági nyilatkozat

A rendes tagsághoz szükséges nyilatkozat

innen tölthető le: tagsági nyilatkozat 2021 (.pdf) vagy tagsági nyilatkozat 2021 (.docx).