FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA

 Alkalmazott nyelvészeti, nyelvpedagógiai, szaknyelvkutatási periodika

 ISN 0134-0492

 Budapesti Műszaki Egyetem
Nyelvi Intézet

 1971 – 1997 
I. –XXVII. évfolyam

TARTALOMJEGYZÉK

Összeállította: Sturcz Zoltán

Technikai szerkesztő: Perényi Józsefné

A Folia Practico-Linguistica a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetének kiadványa 1971-1997 között évente egy, időnként két számmal jelent meg. A periodika lektorált anyagokat közölt az alkalmazott nyelvészet, a nyelvpedagógia, a szaknyelvkutatás témaköréből. A kiadvány alapvető célja: a felsőoktatási nyelvoktatás, nyelvi képzés elméleti és gyakorlati hátterének hatékony támogatása volt. A szerzők többnyire a Nyelvi Intézet munkatársai, de a hazai és a külföldi felsőoktatási intézmények nyelvoktatással, alkalmazott nyelvészettel foglalkozó munkatársainak is lehetőséget adott a publikálásra. A periodika szerkesztő bizottságát a Nyelvi Intézet munkatársai alkották, élén a főszerkesztővel. A periodika 1990., 1991. évi XX. és XXI. évfolyamának a megjelenése technikai és anyagi okok miatt szünetelt, majd 1992-1997 között újra kiadásra került. A FP-L tanulmányai, elemzései, felmérései az alkalmazott nyelvészeti, nyelvpedagógiai, szaknyelvkutatási területeket kutatók, oktatók számára egyaránt jelentős tudománytörténeti anyaggal és tapasztalatokkal szolgálnak.   

***************************************

Elérhetőség: A FP-L számai a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár állományában (1111 Budapest Budafoki u. 4-6.) teljes sorozatban elérhetőek.  A megjelenéskor minden számot köteles példányként megküldtük az Országos Széchenyi Könyvtárnak, tájékoztatásul pedig a felsőoktatási társintézmények lektorátusai vagy könytárai is megkapták.

***************************************

 Dr. Füves Ödönnek a BME nyelvi Intézet igazgatójának, a periodika alapítójának és első felelős kiadójának bevezető gondolatai az első szám előszavából – 1971:

 „Egy nyelvet oktató pedagógus kutatási területe tehát az oktatás gyakorlatához hasznosítható un. alkalmazott nyelvészet. A nyelvtudományi kutatások eredményei a nyelvoktatás folyamatában különféle didaktikai módszerek útján realizálódnak.

Egy nyelvoktatási intézménynek tehát feladata nem csupán a tanított nyelvek oktatás célzatú tudományos művelése, hanem azoknak a didaktikai és módszertani elveknek szisztematikus vizsgálata is, melyek révén a felismert nyelvészeti kutatási eredmények az oktatásban a legeredményesebben használhatók.”

 ******************************************

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA                        I. évfolyam                          1971

                         Szerkesztő: Hell György                           Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe Oldal  
Füves Ödön: Előszó 1  
Hell György: Fordítás és grammatika 3  
Kozéki Béla: A motiváció szerepe nyelvoktatásunkban 19  
Osztatni Mihályné: Употребление глаголов учить, учиться, заниматься 37  
Solt Andorné: A “Style indirect libra” grammatikai jegyei, stílusértéke és aspektus-vonatkozásai 45  
Tóth Mihályné: Некоторые вопросы построения прогрммы по русскому языку для студентов технических вузов 59  
Vörös József: Az igekötő és az igeszemlélet kapcsolata a mai magyar nyelvben 71  
Folyóiratismertetések      
Остатни Михайне Методический сборник для преподавателей русского языка под редакцией Инесса Буйович. Буапешт, 1971. 91  
Toth Klara Studien über Sprachwissenschaft 4. Prag. 1971. 93  

  

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             II. évfolyam             1972

        Szerkesztő: Hell György                                                     Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Füves Ödön: Előszó 3  
Gyenes Tamásné: A hallás utáni nyelvoktatás néhány kérdése 5  
Hell György: A fordítás nyelvészeti és módszertani kérdései 21  
Horányi Károly: Zur Frage der deutschen Satzstrukturen 37  
H. Kigyóssy Edit: Az -s és az –I melléknévképző jelentéséről 57  
Kozéki Béla: Nyelvoktatásunk optimalizálása a pszichés tulajdonságok aspektusából 75  
Tóth Mihályné: О программе русского языка для учащихся зарубежных вузов естественно-технического профиля 93  
Vörös József: Megjegyzések a magyar és az angol nyelv névelőhasználatának kontrasztivitásához 105  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             III. évfolyam                       1973

           Szerkesztő: Hell György                                                    Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön 

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Hell György: Nyelvstatisztikai munkák a BME Nyelvi Intézetében 5  
Meskó Sándor: Некоторые вопросы семантизации лексических единиц в препоавании иностанных языков 37  
Sipőczy Győző: Információ- és adatfeldolgozás (Szógyűjtemény) 49  
Vörös József: Az is kötőszóval kapcsolatos szórendi és hangsúlyproblémák 69  
Zoltán Erika: About word-order and inversion 87  
Scheiber Sándorné: Hell György: Német jegyzet műszakiak részére – (Könyvismertetés) 102  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             IV. évfolyam           1974

           Szerkesztő: Hell György                                                 Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Bán Ervin: Az orosz nyelvtan segítségse a francia és az angol tanításban 3  
Hell György: Előidejű cselekvő melléknévi igenevek az oroszban és a magyarban 17  
Dr. Kozéki Béla: Személyiségtényezők az idegen nyelvek elsajátításában 29  
Dr. Meskó Sándor: Az előzetes, az egyidejű és az utólagos szemantizálás 41  
Dr. Sipőczy Győző: Információ és adatfeldolgozás (Szógyűjtés) 53  
Dr. Tóth Mihályné: О дифференциации учебного материала для студентов-нефилологов, обучаемых в однородных группах 65  
Könyvszemle      
Dr. Füves Ödön: И. Л. Ритова: Практический курс новогреческого языка. Москва, 1971. 73  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             V. évfolyam             1975

               Szerkesztő: Hell György                                                Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Dr. Denke Géza: Megnyitó beszéd 5  
Dr. Füves Ödön: A 25 éves műegyetemi orosznyelv-oktatás története 9  
Marsóy Lujza: A műegyetemi orosznyelv-oktatás módszertanának fejlődése 19  
Dr. Tóth Mihályné: Az orosz szakszövegeket kísérő nyelvtani anyag és gyakorlattípusok 27  
Dr. Meskó Sándor: Az idegen nyelvi szemantizáció hatékony formái az orosznyelv-oktatásban 39  
Kiss István: Szemantizálás szövegösszefüggés (kontextus) alapján 49  
Fehér György: A szintetikus olvasási készség fejlesztésének feladatai 57  
Fazekas Pálné: Некоторые проблемы обучения пониманию русской речи на слух 67  
Dr. Nádor Gabriella: Elektro-optikai médiumok alkalmazása nyelvoktatásunkban 75  
Győző Lászlóné: Tesztfelmérés homogén orosz csoportok szervezése céljából 85  
Hell György: Grammatikai irányok nyelvoktatásunkban 91  
Dr. Horányi Károly: Folyamatos és befejezett igék használatának grammatikai minimuma műszaki szövegekben 101  
Nyulászné Alpári Ágnes: A „при” elöljáró használata a szakszövegekben 117  
Osztatni Mihályné: Некоторые случаи употребления творительного падежа с предлогом „с” и без него 125  
Sziklai Ferencné dr.: Legújabb szovjet nyelvészeti kutatások egyes eredményeinek felhasználása a nyelvtanári gyakorlatban 133  
Dr. Vörös József: Az orosz és a magyar nyelv néhány szórendi problémája 141  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             VI. évfolyam           1976

             Szerkesztő: Hell György                                           Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Aradi András: Továbbképzés a Magyar Nyelvi Csoportban 7  
Bán Ervin: Linguistique romane et enseignement du français 21  
Dr. Füves Ödön: A gépészkari orosz nyelvkönyv görög-latin eredetű szavai 35  
Dr. Meskó Sándor: A homonimák és paronimák szemantizálásáról 53  
Reviczky Béláné: A középiskolai és a felsőfokú nyelvoktatás kapcsolatai 63  
Sziklai Ferencné dr.: Milyen segítséget nyújt a pszicholingvisztika a nyelvtanár számára? 73  
Szőllősy-Sebestyén András: Mondat és szöveg 89  
Vörös József: A valencia problémája az angol nyelv tanításában 113  
Fazekas Pálné dr.: Néhány gondolat a szuggesztopédiával kapcsolatban 127  
Giday Árpádné: Svéd kísérletek az angol nyelvi szerkezetek tanítása módszereinek vizsgálatára 133  
Dr. Mauthnerné Fister Ilona: Az egyetemre, illetve főiskolába felvett hallgató idegennyelvi tudásszintjének felmérése 137  
Sós Péterné: MAPRJAL kongresszus – 1976. 143  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             VII. évfolyam                     1977

         Szerkesztő: Hell György                                                   Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Dr. Bassola Péterné: Berücksichtigung der territorialen verschiedenheiten der deutschen Sprache im Sprachunterricht 7  
Dr. Bene Sándor: Грамматические структуры, атличающиеся от венгерских структур в наших технических тектах с точки зрения венгерского перевода 15  
Brodszky Éva: Error analysis 27  
Hell György: Szövegértés és szintetikus olvasás 43  
Dr. Nádor Gabriella: Néhány szó a frazeológiáról 57  
Németh Emil: Gondolatok didaktikai és metodikai gondjainkról 85  
Reviczky Béláné: Neues in der Lexik der deutschen Sprache 85  
Dr. Feniczy György: Egy kísérleti továbbképzés tapasztalatai 104  
Dr. Bán Ervin: Linguistique romane et enseignement du français 113  
Dr. Meskó Sándor: Az országismeret és a verbális/nemverbális szemantizáció néhány problémája az orosznyelv-oktatásban 128  
Beszámolók, ismertetések      
Reviczky Béláné Sabalovka – 1977. (utibeszámoló) 146  
Dr. Bán Ervin: A nyelvtanítás tudományos alapjai – Jean-Yvon Lancbec: Psycholinguistique et pédagogie des langues.  1976. 148  
Gyenes Tamásné: Dr. Szerdahelyi István: Bábeltől a világnyelvig. Gondolat, 1977. 151  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA                        VIII. évfolyam 1. sz.          1978

           Szerkesztő: Hell György                                               Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Bán Ervin: Kezdők, III. évfolyam 5  
Hell György: Magyar nyelvtan és idegennyelv-oktatás 17  
Kiss István: Orosz nyelvi jelenségek kontrasztív alapon való tudatosításának módszere 31  
Dr. Meskó Sándor: Интенсификация учебного процесса – путь активизации самостоятельной работы 51  
Sós Péterné: Az önálló otthoni munka módszertani kérdései 61  
Stumpf Péter: Az 1977/78. tanév nyelvi csoportbeosztó tesztjeinek hibaelemzése a BME Építőmérnök Karán 73  
Sturcz Zoltán: Az írásvetítő alkalmazása a tanítási óra különböző  szakaszában 105  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             VIII. évfolyam 2. sz.          1978

A külföldiek magyar nyelvoktatásának módszerei a műszaki felsőoktatási intézményekben

            Szerkesztő: Hársné Kigyóssy Edit                                              Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Hársné Kigyóssy Edit: Előszó 3  
Hársné Kigyóssy Edit: A külföldi hallgatók magyar nyelvi oktatásának célja, folyamata és tananyaga a magyar műszaki felsőoktatási intézményekben 7  
Fehér György: A követelmények rendszere 15  
Dr. Gyenes Tamásné: A külföldi hallgatók nevelése a magyar nyelvi oktatás során 23  
Hársné Kigyóssy Edit: A magyar idegen nyelvként való tanítása 35  
Dr. Bajcsay Pálné: A tanóra felépítése 41  
Szőllősy-Sebestyén András: Módszertani irányelvek a szövegek és a lexika tanításához 45  
Dr. Gyenes Tamásné: Szövegtanítás hallás után 59  
Aradi András: A nyelvtani anyag tanítása 63  
Seregy Lajos: A gyakorlatok rendszere 77  
Fodor Katalin: Felmérés és számonkérés 83  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             IX. évfolyam 1. sz. 1979

Grammatika és nyelvoktatás:

A külföldiek magyar nyelvoktatása a műszaki felsőoktatási intézményekben

            Szerkesztő: Hársné Kigyóssy Edit                                        Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Hársné Kigyóssy Edit: Előszó 3  
Dr. Sallai János: A tanár személyiségének szerepe a nyelvoktatásban 7  
Hársné Kigyóssy Edit: A grammatika és a nyelvoktatás viszonya 19  
Szőllősy-Sebestyén András: Magyar nyelvi rendszer és redukált nyelvtan 33  
Aradi András: A nyelvtani anyag bemutatása és rögzítése 63  
Fodor Katalin: A nyelvtani ismeretek alkalmazása a mondat- és szövegalkotásban 85  
Gyenes Tamásné dr. Audiovizuális módszerek a nyelvtan oktatásában 97  
Seregy Lajos: A kérdőstruktúra alkalmazása 115  
Dr. Ginter Károly: Nyelvtan és nyelvtanoktatás 121  
Gárdus János: A sztereotipiák és klisék használatáról 125  
Dr. Estók Tivadarné: A magyar, illetve az orosz nyelvű gépészeti szakszövegek grammatikai minimumáról 133  
Gyenes Tamásné dr.: Egy hibajavítási, készségalakítási módszerről a pattern practice-ről 139  
Mészáros László: Új, külföldi használatra szánt magyar nyelvkönyv sürgetése egy ellenpélda ürügyén 143  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             IX. évfolyam 2.sz.  1979

Idegen nyelvek oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései

        Szerkesztő: Hell György                                                  Felelős kiadó: Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  Szerkesztői előszó 3  
Dr. Bán Ervin: A fordítás néhány nyelvészeti és kulturális alapkérdése 5  
Dobáné Endrődi Judit: Az angol aspektusok és igeidők problematikájának elemzése az orosz nyelvi ismeretekkel rendelkező hallgatók számára 17  
Fehér György: Новый конспект для студентов химического факультета Будапештского Политехнического Института 33  
Hell György: Orosz nyelvtani tananyagunk és az orosz nyelvű szakszövegek grammatikai jellegzetességei 41  
Kiss István: Kontrasztivitás és szintetikus olvasás 63  
Lajos Tamásné: A hallgatók nyelvi és szaktárgyi előmenetelének összehasonlítása 79  
Nyulászné Alpári Ágnes: Az aspiráns oktatásról 87  
Dr. Tóth Mihályné: Коммуникативные единици со значением статичности в научном стиле 101  
Szőllősy-Sebestyén András: Szempontok a szakszöveg meghatározásához 117  
Beszámolók, ismertetések      
Dr. Bene Sándor: Jelntés : Wroclaw, Polytechnika, Nyelvi Tanszék ; látogatás 1979. okt. 29. – nov. 2. 133  
Dr. Meskó Sándor : MAPRJAL IV. Kongresszus, Berlin, 1979. aug. 13-20.

(Összefoglaló beszámoló)

143  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             X. évfolyam 1. sz.   1980

Szövegközpontú nyelvoktatás 

A külföldiek magyar nyelvoktatása a műszaki felsőoktatási intézményekben

        Szerkesztő.: Hársné Kigyóssy Edit                                          Felelős kiadó : Dr. Füves Ödön

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Hársné Kigyóssy Edit: A szöveg szerepe a nyelvoktatásban 5  
Szőllősy-Sebestyén András: A nyelvtanítás szövegelméleti alapjai 15  
Dr. Horváth Imre: A magyar nyelvű műszaki szövegek általános jellemzői 33  
Dr. Kubatov János: A szövegkiválasztás sajátosságai a főiskolán 39  
Aradi András: Szöveg – nyelvtan – szókincs 45  
Bazsó Zoltán: Vietnámi-magyar  zsebszótár (segédanyag) magasépítés szakos hallgatók számára 51  
Pekli József: A szintetikus olvasási készség kialakításának lehetőségei 55  
Seregy Lajos: A szövegfeldolgozás előkészítése: A feldolgozás szintjei, mélysége 59  
Dr. Estók Tivadarné: A gyorsolvasás mint szövegfeldolgozási módszer 65  
Koncz Endre: Jegyzetelésre tanítás 73  
Gyenes Tamásné dr.: A hallás utáni beszédértés lélektani vonatkozásairól 75  
Kiss Balázs Eszter: Az önálló szövegfeldolgozás lépcsőzetes előkészítése 83  
Felde Györgyi: Vázlat – jegyzet – kivonat 87  
Andrássy Attila: A vázlat- és jegyzetkészítés készségének kialakítása és fejlesztése a Nemzetközi Előkészítő Intézet gyakorlatában 97  
Dr. Ginter Károly: Két megjegyzés a szövegalkotás kérdéséhez 103  
Mészáros László: A reprodukció szerepe, szintjei, formái 109  
Székely József: Reprodukciós szövegek felhasználásának lehetőségei és módszerei a Nemzetközi Előkészítő Intézetben és az egyetemen 117  
Meidlinger Erzsébet: Önálló szövegalkotás szóban 121  
Várnai Aladár: A folyamatos beszéd kialakítása kiselőadások és egy sajátos ankét keretében 127  
Dr. Bajcsay Pálné: A fogalmazás helye a nyelvoktatásban; fogalmazási feladatok 133  
Heverdle Lászlóné: Önálló szövegalkotás írásban: a fogalmazási készség fejlesztését szolgáló, előkészítő gyakorlatok 139  
Egyed László: Szemléltető eszközök felhasználása a szövegalkotási gyakorlatban 151  
Sturcz Zoltán: Szituációteremtés a szövegalkotáshoz 159  
Fodor Katalin: Szövegalkotási gyakorlatok 169  
Fehér György: A szóbeli és írásbeli teljesítmények értékelése 173  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XI. évfolyam 1. sz. 1981

A szemléltetés szerepe a korszerű szaknyelvoktatásban

A külföldiek magyar nyelvoktatása a műszaki felsőoktatási  intézményekben

        Szerkesztő: Hársné Kigyóssy Edit                                         Felelős kiadó: Fazekas Pálné

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Hársné Kigyóssy Edit: Előszó 3  
Sturcz Zoltán: A szemléltetés elméleti alapjai a nyelvoktatásban 7  
Dr. Bazsó Zoltán: A szemléltetés módszertani szempontjai a nyelvoktatásban 25  
Egyed László: Az oktatástechnikai eszközök használatának lehetőségei 31  
Szőllősy-Sebestyén András: A szemléltetés szemiotikája 45  
Gyenes Tamásné dr.: Szemléltetés és hallás utáni szövegoktatás 65  
Dr. Estók Tivadarné: Egy kísérletsorozat tapasztalatai a hallás utáni szövegfeldolgozás területéről 85  
Erdős József: Egy új audiovizuális módszerről 93  
Fodor Katalin: A BME-n folyó laboratóriumi magyar nyelvoktatás tapasztalatai 109  
Pekli József: A transzparens és a diafilm a magyar nyelvi órán 113  
Dr. Füredi Jánosné: A képek felszólító szerepe a nyelvtanulásban    
Aradi András: Szemléltető szövegelemek a szaknyelvi tananyagokban 123  
Mészáros László: Értelmező szótárak, lexikonok a szemléltetés szolgálatában 135  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XII. évfolyam                     1982

A szemléltetés szerepe a korszerű szaknyelvoktatásban

               Szerkesztő: Nyulászné dr. Alpári Ágnes                           Felelős kiadó: Fazekas Pálné

                        Szerkesztő bizottsági tagok:  Biller Gyöngyi, Brodszy Éva, Dr. Sturcz Zoltán

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Sós Péterné dr. A szakirányú felsőoktatás idegennyelvi képzésének célja és tantervi feladataink a társadalmi igények tükrében 7  
Hell György: Grammatikák és változó nyelvoktatási célkitűzések 21  
Fazekas Pálné: Milyen legyen a nyelvtanulás/tanítás? 37  
Nyulászné dr. Alpári Ágnes: A középiskolai orosz nyelvoktatás néhány jellemzője a műszaki szakszövegolvasás tükrében 45  
Dr. Bassola Péterné: Beszámoló a Nyelvi Intézet német nyelvtanári konferenciájáról 59  
Kiss István: Kontrastive Untersuchungen in der Lexik ind ihre Bedeutung im Lexikunterricht 61  
Somos Edit: Metodische Fragen der Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten in der Fachsprache Deutsch 75  
Morvay István: Die Negation 85  
Gyenes Tamásné dr.: A hallás utáni szakszövegértési készség kimunkálásának alapelvei 93  
Mészáros László: A szövegértés és a szövegfordítás tanítása 113  
Dr. Jakabfy Anna: Tapasztalatok a nyelvi laboratórium oktatásáról a nappali szakmérnökhallgatók angol csoportjaiban 127  
Melczerné dr. Novák Irén: A BME Nyelvi Intézetének Villamosmérnöki kari új orosz nyelvi jegyzete 135  
Bazsó Zoltán

Joó Ágnes

Kozma László

Schäffer Katalin:

Az orosz műszaki szakszövegoktatás módszertani kérdéseinek több oldalú elemzése 143  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XIII. évfolyam 1. sz.                      1983

Nyelvészet és nyelvoktatás a Budapesti Műszaki Egyetemen

             Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                           Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                        Szerkesztő bizottsági tagok: Brodszky Éva, Nyulászné dr. Alpári Ágnes

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  A szerkesztő előszava 5  
Fazekas Pálné dr.: Bevezető 13  
Szőllősy-Sebestyén András: Mit tanul, aki nyelvet tanul? 19  
Gyömörey Erzsébet: Az 1981-es nyelvoktatási rendelet végrehajtásáról az orosz nyelv oktatásában 35  
Dr. Meskó Sándor: A műszaki egyetemi hallgatók és aspiránsok nyelvtanulásra való motiválásának feltételeiről 45  
Fehér György: A fordítói készség kialakításának folyamata 57  
Reviczky Béláné: Általános és szakmai társalgás – szituációteremtés 71  
Szente Varga Gábor: Egy módszer az angol kiejtés tanításához 81  
Gyenes Tamásné dr.: A hallás utáni szövegértés prozódiai előfeltételeinek kialakítása 87  
Fister Ilona: A műszaki szövegértés elemzése 97  
Inczédy Zsuzsanna – Zimányi Katalin: Az országismeret helye a komplex nyelvi képzésben, és szerepe az órán és órán kívül folytatott oktató-nevelő munkában 109  
С.К.Милославская:   Художественный текст в нефилолгической аудитории: обоснование использования и критерии отбора 137  
Hell György: A szaknyelvi kommunikáció jellegzetességei nyelvünkben 147  
Е. М. Степанова: Стуктурные и тематические слова частотних словарей 163  
Somos Edit: A szókincsminimum megállapítása és a lexikai feldolgozás kérdései az Építőmérnöki Kar hallgatóinak készülő haladó német nyelvi jegyzetben 171  
Sziklainé dr. Gombos Zsuzsanna: Jelzős szószerkezetek sajátos szemantikai és szintaktikai viszonyai az orosz műszaki nyelvben 181  
Tóth Mihályné dr.: Birtokos szószerkezetek az orosz nyelvű tudományos leíró prózában 195  
Mészáros László: A francia és magyar jelzői értékű határozók kontrasztív vizsgálata 213  
Osztatni Mihályné: Роль инфинитива в русском предложении и его перевод на венгерский язык 225  
Brodszky Éva: Angol műszaki szövegek fordításának problémái hibaelemzési vizsgálatok alapján 233  
Stumpf Péter: Angol nyelvű vízépítőmérnöki szakszövegek számítógépes elemzése 249  
Dr. Füves Ödön: Utószó 257  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XIII. évfolyam  2. sz.                     1983

A magyar műszaki nyelv mondatértékű szerkezetei

Szerkesztők: Hársné Kigyóssy Edit, Szőllősy-Sebestyén András; Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  Előszó 5  
Mészáros László: Képzett főnevek és szerkezeteik a műszaki szaknyelvben 11  
Dr. Estók Tivadarné: A birtokos szerkezet és transzformációs kifejezési lehetőségei a magyar műszaki nyelvben 39  
Fodor Katalin: A főnévi igenév szerkezetei a mai magyar műszaki nyelvben 57  
Dr. Sturcz Zoltán: A melléknévi igeneves szerkezetek grammatikai, lexikai és stilisztikai funkciói a műszaki nyelvben 75  
Aradi András: A határozói igeneves szerkezetek a műszaki nyelvben 117  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XIV. évfolyam 1. sz.                      1984

Készségek fejlesztése és mérése a magyar mint idegennyelv oktatásában

          Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                             Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.     

                               Szerkesztő bizottsági tagok: Brodszky Éva, Dr. Estók Tivadarné

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  Szerkesztői előszó 5  
Szőllősy-Sebestyén András: A magyar nyelvoktatás feladatai és célja a műszaki egyetemeken és főiskolákon 9  
Gyenes Tamásné: A tanmenet, ahogy a gyakorló tanár látja 25  
Fodor Katalin: Szakmai és egyéb szövegek felhasználása 47  
Dr. Németh Miklósné: A film a nyelvoktatásban 51  
Egyed László: A videotechnika a külföldi hallgatók magyaroktatásában 57  
Felde Györgyi: A nyelvi játék szerepe a külföldiek magyaroktatásában 65  
Hársné Kigyóssy Edit: A követelményrendszer fogalma, meghatározása és érvényesítése a magyar mint idegennyelv tanításában 89  
Mongyi László: Az egységes követelményrendszer alkalmazásának sajátosságai a Könnyűipari Műszaki Főiskolán 97  
Dr. Sturcz Zoltán: Az oktatási célok megvalósításának szintjei, mérésük és az értékelés 103  
Fehér György: A II. éves hallgatók írásbeli és szóbeli teljesítményének értékeléséről 117  
Somlai Iván: Az értékelés és a motiválás szerepe az osztályozásban 127  
Aradi András: Az eredményes szakmai kommunikációhoz szükséges készségek 137  
Dr. Kubatov Jánosné: A szakterminológia oktatásának egyes kérdései 149  
Várnai Aladár: Egyes nyelvi és metakommunikációs készségek fejlesztése a külföldi hallgatók magyar nyelvi óráin 153  
Dr. Major Ferencné: Szintetikus olvasás: a nyelven kívüli készségek szerepe és fejlesztése 159  
Dr. Bazsó Zoltán: A nyelven kívüli ismeretek szerepe az idegennyelvi képzésben 165  
Dr. Estók Tivadarné: Az általános kommunikációs készségek és a személyiség fejlesztése 169  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XIV. évfolyam 2. sz.                      1984

Az idegennyelvű beszédértés fejlesztése és mérése

              Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                            Felelős kiadó: Fazekas Palné dr.

                                  Szerkesztő bizottsági tagok: Brodszky Éva, Dr. Estók Tivadarné

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Szőllősy-Sebestyén András: Utólagos beköszöntő a Folia Practico-Linguistica új folyamához 5  
Horváth Iván: A beszédértés fejlesztésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése 19 Tanul-mányok
Fazekas Pálné dr.: A hallás utáni szövegértés tanításának néhány módszertani vonatkozása 33  
Dr. Mauthnerné Fister Ilona: A hallás utáni értés méréséről 43  
Gyenes Tamásné dr.: Feladatsorok és gyakorlatrendszerek összeállítása és felhasználása az oktatásban a beszédértés fejlesztése érdekében 57  
Gyömörey Erzsébet: Olvasás és hallás utáni szövegértéshez kapcsolódó gyakorlatok készítése Martin Löschmann, Hermann Petzschler: Übungsgestaltung zum verstehenden Hören und Lesen 75 Szemle
Zimányi Katalin: A Nyelvi Intézet Közlekedéskari Csoportjának gondozásában kezdők részére megjelenő új német nyelvi jegyzet ismertetése 81  
Zoltán Erika: A Nyelvi Intézet vendége: Norman Maynard 89 Műhely
Tiszavölgyi Judit: Német nyelvtanfolyam Drezdában 91  
Somos Edit: Országos alkalmazott nyelvészeti és szaknyelvoktatási konferencia Miskolcon (1984. május 28-30.) 93  
Dr. Meskó Sándor: Beszámoló a MAPRJAL IV. Nemzetközi Szimpóziumáról (Veliko-Tirnovo 1984. szept. 2-5.) 98  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XV. évfolyam                      1985

A magyar mint idegen nyelv a műszaki felsőoktatásban

          Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                                Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                                 Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Dr. Estók Tivadarné

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  Szerkesztői előszó 5  
Szőllősy-Sebestyén András: A magyar mint idegen nyelv helye és szerepe a műszaki felsőoktatásban 8  
Hársné Kigyóssy Edit: A magyar mint idegen nyelv oktatásának és kutatásának 15 éve a Budapesti Műszaki Egyetemen 55  
Dr. Sturcz Zoltán: A magyar mint idegen nyelv tanítása a műszaki egyetemeken és főiskolákon 67  
Dr. Estók Tivadarné: A szakszöveg szerepe a magyar nyelvű szakmai kommunikációra való felkészítésben 81  
Gyenes Tamásné dr. A beszédhallás és beszédértés kialakításának lehetőségei 95  
Aradi András: A mondatközpontúság grammatikai elve a magyar mint idegen nyelv tanításában 111  
Fodor Katalin: Mondatértékű szerkezetek a magyar műszaki nyelvben 127  

 

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XV. évfolyam  2. sz.           1985

            Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                          Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                                 Szerkesztő bizottsági tagok: Brodszky Éva, Dr. Estók Tivadarné

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Fehér György: A magyarra történő fordítások értékelése 7 Módszertani tanulmányok
Dr. Estók Tivadarné: Egy készülő mikroszöveggyűjteményről és a hozzá kapcsolódó szövegfeldolgozási gyakorlatsorról 25  
Berényi Katalin: Idegennyelv-oktatás idegeneknek 49  
Tóth Mihályné dr.: Некоторые типы синонимичных конструкций в текстах по специальности 61 Szaknyelvi kutatások
Dr. Meskó Sándor – Élthes Ágnes: Тенологические исследования и направления в составления специальных словарей 73  
Gyömörei Erzsébet: Orosz nemzetközi szavak értékelésének vizsgálata a BME I. éves hallgatói körében 87  
Berényi Katalin: Nyelvoktatás nyelvtanároknak Wales-ben 106 Alulírott megpályázom
Kelemen Éva: Beszámoló egy franciaországi ösztöndíjas tanulmányútról 110  
Sós Péterné dr.: Tanfolyam Vichy-ben 114  
Dobáné dr. Endrődi Ildikó: “A hóhér akasztása” avagy tanítvány lett a tanárból 118  
Dr. Mesterházi Mártonné: Brnoi nyári egyetem 121  
Dr. Bassola Péterné: Német szaknyelvi konferencia (1985. nov. 12-13.) 127 Figyelő
Fodor Katalin: „Számítógéppel segített nyelvoktatás” (Szimpózium a KLTE-n, Debrecen, 1985. nov. 12-13.) 132  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XVI. évfolyam 1. sz.                      1986

A differenciálás lehetőségei és módszerei a magyar mint idegen nyelv oktatásában

               Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                           Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                 Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Dr. Estók Tivadarné, Hársné Kígyóssy Edit

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  Előszó 9  
  Introduction 16  
  Предисловие 23  
Dr. László Alfréd VVE rektorhelyettesének megnyitója 31  
Szőllősy-Sebestyén András BME Nyelvi Intézet MNyCs vezető nyelvtanárának megnyitója 37  
Dr. Sturcz Zoltán: A differenciálás pedagógiai-módszertani elvei és problémái a nyelvoktatásban 45  
Giay Béla: Differenciálódási tendenciák a magyar mint idegen nyelv leírásában és oktatásában 65  
Andrássy Attila: A differenciálás tendenciájának szükségessége, lehetőségei és korlátai a NEI nyelvoktatási gyakorlatában 85  
Szőllősy-Sebestyén András: Az egységes magyar mint idegennyelv-oktatás differenciálása és továbbfejlesztése a műszaki egyetemeken és főiskolákon 97  
Egyed László: A differenciálás lehetőségei kezdő fokon 153  
Gyenes Tamásné dr.: Sajátosan differenciált alapfokú magyarnyelv-oktatás aspiránsok számára 161  
Erdős József: Haladó nyelvi jegyzet a BME magyar nyelvi előkészítő tanfolyamai számára 168  
Dr. Heverdléné Laborc Júlia: A tanulói szükségletek, tudásszintek és a differenciálás összefüggéseiről 177  
Dr. Szende Aladár: Esztétikai hatások érvényesítése gyermekek magyarnyelv-tanításában 188  
Somos Béla: A differenciálás  az országismeret oktatásában 197  
Dr. Füredi Jánosné: Emelt szintű magyarnyelv-oktatási kísérlet a BME-n 203  
Berényi Katalin: A nyelvi verseny szerepe a magyarnyelv-oktatás differenciálásában 209  
Bagi Ferenc: A magyar mint környezeti nyelv tanításának főbb kérdései 216  
Solymosy K. Viktória: Környezetnyelv, származásnyelv vagy magyar mint idegen nyelv? 234  
Aradi András-Győrffyné Magasi Márta: Felmérő teszt a műszaki egyetemi magyarnyelv-oktatás kezdetén 241  
Nyilas Sándorné: Konzultációk és segédanyagok felhasználása a differenciált magyarnyelv-oktatás szolgálatában a  BME-n 247  
Lipka Gábor: Módszertani lehetőségek magnetofon alkalmazásával 252  
Várnai Aladár: A differenciálás szükséges és lehetséges mértéke 262  
Kovács Miklós: Évismétlő külföldi hallgatók magyar nyelvi oktatása a BME-n 266  
Gyenes Tamásné dr.: A differenciálás kényszere és lehetőségei az egyévfolyamos magyarnyelv-oktatás keretében 276  
Dr. Ginter Károly: Magyartanítás és kétnyelvűség 283  
Dr. Bazsó Zoltán: A differenciált nyelvoktatás – az értékelés, a vizsgáztatás szempontjából 287  
Aradi András: Egységes követelményrendszer és differenciálás 294  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XVI. évfolyam 2. sz.                      1986

Orosz nyelv a szakmai felsőoktatásban

               Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                   Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                                 Szerkesztő bizottsági tagok: Brodszky Éva, Dr. Estók Tivadarné

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Sós Péterné dr. –
Dr. Sturcz Zoltán:
Nyelvoktatás – nyelvoktatási rendelet – nyelvtudás 7 Tanulmányok
Takács Zsuzsanna: Gondolatok a GERGELY – HALÁSZ-féle :”Orosz nyelv alapfokon” című könyvről egy félév után 26  
Копров В. Ю. Функционально-семантический подход к языку в практике преподавания русского языка как иностанного 36  
Нуласнэ Алпари

 Агнеш др.:

Роль порядка слов в экпрессивно неокрашенной речи 62  
Клара Тоот: Значение наличия и признака в непедагогической граммтике 71  
Журавлёва Н. А.: Некаторые проблемы обучение устной речи и формирования коммуникативной компетенции 101  
Волкова Т. Н.: Использование учебного видеофильма для развития устной речи студентов 109  
Biller Gyöngyi: Az első féléves felmérő tesztek elemzése 121 Műhely
Dr. Major Ferencné: A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola hallgatói számára készült Orosz nyelvi jegyzet összeállításának és felhasználásának főbb kérdései 133 Szemle
Dr. Meskó Sándor: Tájékoztató a MAPRJAL VI. Nemzetközi Kongresszusáról (Bp. 1986. aug. 11-16.) 147 Figyelő

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XVII. Évfolyam 1-2. sz.                1987

Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Budapesti Műszaki Egyetemen

                      Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András             Felellős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                         Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Brodszky Éva, Dr. Estók Tivadarné   

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Fazekas Pálné dr.: Előszó 7  
Sziklainé dr. Gombos Zsuzsanna: Néhány gondolat a beszédközpontú nyelvoktatásról 13  
Julia Willebrand –
Berényi Katalin:
Testing in Hungarian as a second language: research in progress 23  
Fehér György –
Molnár István:
Nyelvoktatás és személyi számítógép 31  
Somos Edit: Szaknyelvoktatás könnyen, gyorsan 41  
Élthes Ágnes: A műszaki kultúra közvetítése a szaknyelvoktatásban 51  
Gyömörey Erzsébet: Idegen nyelvű műszaki szövegek nehézségi fokának vizsgálata 73  
Kelemen Éva: A francia szakszókincs kutatásának néhány kérdése 109  
Dr. Sturcz Zoltán: Műszaki stíluselemek modern irodalmi nyelvünkben 125  
Bózsó Lászlóné –
Vioralikné Németh Rozália:
Deverbális főnévi szerkezetek az orosz nyelvű tudományos-leíró prózában 141  
Fodor Katalin: Magyar műszaki szövegek mondatértékű szerkezeteinek számítógépes vizsgálata 155  
T. Somogyi Magda: A képzett igék csoportosításának lehetőségeiről 175  
Dr.Győrffyné Magasi Márta: Állítások szerkezete magyar műszaki szövegekben 193  
Tóth Klára: Коммуникативные единицы со значением статичности в русских,немецких, венгерских текстах по специальноти,некоторые вопросы их сопоставительного исследования 205  
Aradi András: Az aktuális mondattagolás vizsgálata magyar műszaki szövegekben 253  
Dr.Estók Tivadarné: Mikroszövegek  mondatok feletti struktúráinak vizsgálata 279  
Szőllősy-Sebestyén András: A szaknyelvkutatástól a szakmai kommunikáció és nyelvhasználat kutatásáig 299  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XVIII. évfolyam 1-2. sz.               1988

Az általános társalgás elmélete és módszertana

          Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                               Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                        Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Brodszky Éva, Hársné Kígyóssy Edit

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  Előszó 5  
Dr. Sturcz Zoltán: A társalgás helye és szerepe nyelvoktatási rendszerünkben 9  
Szőllősy-Sebestyén András: A társalgás mint a nyelvészet tárgya 24  
Fazekas Pálné dr.: A kommunikációs készség fejlesztésének didaktikai eljárásai 38  
Bózsó Lászlóné: A társalgás értékelésének lehetőségei 46  
Sziklainé dr. Gombos Zsuzsanna: Törekvés a beszédgátlás leküzdésére 57  
Károlyi Andrásné: A társalgás tanításának összefüggései a nyelvtanítás fő területeivel 65  
Dr. Fehér György: A társalgási készség fejlesztésének  lehetőségei a nyelvtan tanítása során 75  
Zimányi Katalin: A beszédértés fejlesztésének kérdései kezdő és nyelvvizsgaelőkészítő szinten 85  
Erdős József: Beszédkészségfejlesztő nyelvtani gyakorlatok képek / képsorozatok segítségével 98  
Sós Péterné dr.: Komplex nyelvelsajátítás vagy / és beszédképesség? 129  
Lipka Gábor: A lexika tematikus elrendezése és a társalgás 140  
Deák Ágnes: Egy társalgási segédanyag szerkesztési és felhasználási elvei 150  
Dr. Bassola Péterné: A referátum szerepe a társalgási készség fejlesztésében 155  
Dr. Jakabfi Anna: A társalgás szerepe az „Angol kultúra“ speciális szeminárium keretében 167  
Gyömörey Erzsébet: Kommunikációs játékok a társalgási órákon 171  
Kelemen Éva: Reklámszövegek felhasználása a társalgás oktatásában 181  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XIX. évfolyam 1. sz.                      1989

 

7th European Symposium on LSP

Budapest, Hungary, 21-26 August 1989

Book of  Abstracts

         Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                             Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                     Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Brodszky Éva, Dr. Estók Tivadarné

A Folia Practico Linguistica XIX. évfolyam 1. kötete a 7. Európai Szaknyelvi Szimpózium (Budapesti Műszaki Egyetem, 1989. augusztus 21-26.) előadásainak egy-egy oldalas absztraktjait foglalja magába. Az absztraktok száma 150. A szimpózium a következő témakörök szerint szerveződött: a szaknyelvoktatás elmélete, módszertana; oktatási gyakorlatok leírása; szaknyelvi készségek fejlesztése; fordítás, terminológia; interkulturális és szaknyelvi kérdések kapcsolódása. Az absztraktokat tartalmazó kötet elérhetősége: BME Nyelvi Intézet Intézeti Könyvtár.

 

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XIX. évfolyam 2. sz.                      1989

Tesztelési lehetőségek a nyelvoktatásban

            Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                           Felelős kiadó: Fazekas Pálné dr.

                                        Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Brodszky Éva

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Fazekas Pálné dr.: Bevezető 5  
Kiss István: Szubjektív és objektív mozzanatok a nyelvi tesztekben 9 Tanulmányok
Zoltán Erika: A hallás utáni értés ellenőrzése 22  
Gyenes Tamásné dr. – Kovács Miklós: Kísérlet a szóbeli feleletek értékelésére 31  
Dr. Fehér György: Kommunikációs tesztfeladatok 36  
Zimányi Katalin: Tesztre szabott feladatok – Tematikus, programozott tesztsorozat 47  
Lipka Gábor: Teljesítményteszt a nyelvi alapvizsga előtt 64  
Jakabfi Anna: How high degree English State Exam requirements are met at the Technical University of Budapest 71  
Dobosné Sárvári Judit –   Dr. Kelemen Éva –           Dr. Komjáti Krisztina –    Dr. Sturcz Zoltán: Az 1989/90. tanév hallgatói kérdőíveinek és felmérő tesztjeinek tapasztalatai, tendenciái 87  
Szőllősy-Sebestyén András: Report on the 7th European Symposium on Language for Special Purposes 101 Nemzetközi kapcsolatok
Bassola Péterné: Kapcsolataink az NSzK Kulturális és Információs Központjával 112  
Dr. Major Ferencné: Lektorátusi nyelvoktatásunk a Felsőoktatási Szemle tükrében 121 Szemle

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XXII. évfolyam                  1992

Nyelvvizsgák és követelmények

               Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                          Felelős kiadó: Dr. Sturcz Zoltán

   Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Dr. Estók Tivadarné, Hársné Kígyóssy Edit, Mohácsi János

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Szerkesztői előszó   5  
Dr. Csom Gyula: Megnyitó 9  
Dr. Sturcz Zoltán: Egyetemi nyelvvizsga – állami nyelvvizsga 12 Tanulmányok
Sziklainé dr. Gombos Zsuzsa: Nyelvvizsgák és normatívák 17  
Heltai Pál: Az állami nyelvvizsga normatívái – Az új nyelvvizsgarendszer új vonásai és első tapasztalatai 21  
Dr. Damokos Katalin: Az állami nyelvvizsga holland anyagának összeállítása ürügyén 27  
Fodor Katalin: Külföldi hallgatók kötelező magyar nyelvi szigorlata 32  
Brodszky Éva: ESP avagy kommunikatív nyelvoktatás a BME-n 37  
Dr. Jakabfi Anna: British Civilization at Two Hungarian Universities 48  
Erdős József: Az irányított fogalmazás egy típusáról 58  
Dr. Piller Györgyné: A számonkérés alatt fellépő stresszhatások minimalizálása 68  
Kiss István: A fordítás helye, szerepe és a fordítási feladatok értékelése 73  
Dr. Molnár István: A szubjektív és objektív elemek kölcsönhatásának néhány kérdése a szóbeli vizsgáztatás folyamatában 84  
Dr. Lukács Gillike: Vorbereitung auf die Staatliche  Mittelstufenprüfung 92  
Reviczky Béláné: Probleme der Vermittlung von Richtigem Sprachgebrauch 102  
Maria Bassola: Schreiben im Deutschunterricht. Förderung der kreativen Schreibfertigkeit 110  
Szabóné Csernovics Klára: Kommunikativer Unterricht und Prüfen 127  
Somos Edit: Sprachsensibilisierung und/oder Prüfungssensibilisierung? 135 Szemle

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XXIII. évfolyam                 1993

A szaknyelv és oktatásának módszerei

               Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                      Felelős kiadó: Dr. Sturcz Zoltán

    Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi András, Dr. Estók Tivadarné, Hársné Kígyóssy Edit, Mohácsi János

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Pongrácz Judit: Szakszókincs, szakszöveg, szövegértés 7 Szaknyelv
T. Somogyi Magda: Néhány gondolat műszaki nyelvünk morfológiájának sajátosságairól 18  
Dobos Csilla: A kompenzátorok szerepe a jogi szövegekben 28  
Laczik Mária: Vonzanak-e a színek? 37  
Sturcz Zoltán: Nyelvoktatás, nyelvi képzés, nyelvi kultúra 47 Oktatás, módszertan
Sziklainé dr. Gombos Zsuzsanna: Az idegennyelv-tanulás és előadóképesség kifejlesztésének gyakorlatából 57  
Varga Lídia: Idegennyelv-oktatás a BME Francia Tagozatán 62  
Koltay Tibor: A referátumkészítés oktatásának helye a szakfordítóképzésben 70  
Bassola Péterné: Országismereti rövidfilmek a németórán 77  
Dr. Élthes Ágnes: Néhány tapasztalat az irodalmi szövegek felhasználásáról a francia nyelvórákon, nyelvvizsgaelőkészítő csoportokban 81  
Heverdlené Laborc Júlia: Játékos gyakorlatok a külföldiek magyartanításában 91  
Nyulászné dr. Alpári Ágnes: Az első, Magyarországon megjelent orosz tankönyvekről 103 Szemle
Kovács Ilma: Távoktatás Franciaországban – Multimédia, nyelvoktatás 116  
Somos Edit: A készségfejlesztő csoporttréning szerepe a tanári munkában és a közösség kialakításában 122  

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XXIV. évfolyam  1994 (1995)

IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia

MANYE – BME Nyelvi Intézet

1994 április 7-9.

Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban

I. és II. kötet

                            Szerkesztők: Aradi András, Dr. Sturcz Zoltán, Szőllősy-Sebestyén András

Szerkesztő bizottság tagjai:
Aradi András, Dr. Estók Tivadarné, Hársné Kígyóssy Edit, Mohácsi János

                                                      Technikai szerkesztő: Perényi Józsefné

 

Kötetbeosztás:

I. kötet Plenáris előadások / Szekcióelőadások: Módszertan / Felzárkózás és mobilitás: nyelvoktatás a szakmai felsőoktatásban / Kéttannyelvű iskolai oktatás / Nyelvtanárképzés és továbbképzés / Magyar mint idegen nyelv / Nyelvvizsgák / Szaknyelvoktatás //
II. kötet Szekcióelőadások: Fordítás, tolmácsolás / Kontrasztív nyelvészet / Interkulturális kommunikáció / Lexikológia, lexikográfia, szemantika / Pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás / Anyanyelvi kultúra a többnyelvűség korszakában / Számítógép és alkalmazott nyelvészet                                                                       

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  I. kötet
Göncz Árpád Köszöntő 13  
Lengyel Zsolt: A kétnyelvűség: XX. századi hangsúlyok és hangsúlyváltozások 17 Plenáris előadás
Papp Ferenc: Az ÉrtSz-VégSz utolsó gépi felvonása: a DT2 22 Plenáris előadás
Szépe György: Egynyelvű magyar alkalmazott nyelvészet a többnyelvű világban 24 Plenáris előadás
Szőllősy-Sebestyén András: Egy nyelv – több nyelv 36 Plenáris előadás
Szablyár Anna: Tanítási és tanulási célok a nyelvoktatásban a rendszerváltozás után 52 Szekciók

Módszertan

Erdei Gyula: Idegennyelv-oktatásunk gyakorlatának és elméletének az összevetése 58  
Bakonyi István: Médiapedagógia: kép, hang, szöveg a többnyelvű videoórán 64  
Bálint Zsuzsánna: About the methodology of English for specific purposes 70  
Hajdú Erzsébet: A pszichopédia (szuggesztopédia, superlearning, NLP, relaxopédia és hasonló módszerek) alkalmazási lehetőségei a nyelvtanárképzésben 74  
Kunyák Károlyné: Learners as teachers (Microteaching and its assessment) 83  
Vargáné Drewnowska Éva: Ein methodisch-didaktisches Konzept für die Anwendung der Textlinguistik im Schreibunterricht für Germanistikstudenten 91  
Schauer Hilda: Irodalmi szövegek a német mint idegen nyelv oktatásában 100  
Szalay Györgyi: Ein Program zur Förderung der Verhandlungssprachlichen Kompetenz 107  
Monika Dannerer: Formen mündlicher Kommunikation in deutschen und ungarischen Lehrwerken für Wirtschaftsdeutsch 111  
Élthes Ágnes: A kezdet tapasztalatai a francia nyelv- és stílusgyakorlat órákon 118  
Csűry István: L2: A diszkurzív-textuális kompetencia fejlesztésének kérdései 124  
Lendvai Endre: Praktikus orosz tantervek 130  
Kocsis Margit: Egy holt nyelv mai élete – Vezérelt latin nyelvoktatás a JPTE-n 135  
Sturcz Zoltán: Nyelvi képzés, alkalmazott nyelvészet, mobilitás 142 Felzárkózás, mobilitás
Cor Koster –
Radnai Zsófia:
International co-operation in a multilingual Europe; a joint Dutch-Hungarian project in setting up  a university language centre 147  
Répási Györgyné: A nyelvválasztás néhány tanulsága a Bessenyei György Tanárképző Főiskola  Nyelvi Lektorátusán 152  
Hortobágyi Ildikó: A felsőfokú ismeretszerzést megalapozó készségek 155  
Somos Edit Csilla: A német nyelvű képzés illeszkedése az európai oktatáshoz 161  
Kelemen Éva: A Filière Francophone szerepe a BME oktatásában 167  
Kiss Kálmán: Ki tanult száz évvel ezelőtt oroszt a Műegyetemen? 175  
Vámos Ágnes: A kétnyelvű oktatás története 182 Kéttannyelvű oktatás
Czuczor Sándor: Bilingual vs. dual language teaching in Hungary 187  
Bognár Anikó: A kéttannyelvű iskolák lehetőségei és eredményei a magyar közoktatásban 195  
Csapó Judit: Kétnyelvűség a szakközépiskolában 202  
Nikolaus Douda: Bilinguale Schulen in Österreichs  Nachbarstaaten 210  
Borbáth Erzsébet: A kétnyelvű oktatás lehetőségei a moldvai csángó magyar falvakban 216  
Pók Mária: Cross-curricular planning: Introducing themes from other subjects into foreign languages in the primary school 221  
Zánthó Róbert: Alkalmazott nyelvészet? Tanároknak? 228 Nyelvtanár- képzés
Uzonyi Pál: A nyelvtanár és a nyelvészet 234  
Szablyár Anna: A tudományosan megalapozott és a tanári pályára valóban felkészítő nyelvtanárképzésről 239  
Boóczné Barna Katalin: Gondolatok az idegennyelv-szakos tanártovábbképzés kapcsán 247  
Abkarovits Endre: Az orosz szakos tanárok átképzésének tapasztalatai az egri főiskolán 252  
Réti Almée: English Teaching Resource Centre és a tanári továbbképzés 257  
Petneki Katalin: Tanítani tanulni? – Tanulni tanítani! 263  
Kárpáti Zsófia: Az iskolai nyelv szerepe a németórákon 269  
Berényi Mária –
Novotny Júlia:
A magyar mint idegen nyelv oktatásának infrastruktúrája (iskolák, tanárok, nyelvkönyvek) 276 MID
Hegedűs Rita: Külföldieket tanító magyartanárok továbbképzése az ELTE Nyári Egyetemén 282  
Erdős József –
Mátrai Veronika:
Új magyar  nyelvi  szigorlat (és/vagy általános nyelvvizsga) 287  
Tóth Etelka –
Szőke Katalin:
Néhány nyelvi kérdésről röviden a magyar mint idegen nyelv tanítása kapcsán 298  
Dávid Mária: Az alanyi és tárgyas ragozás útvesztői 304  
Kovácsi Mária: A nyelvtani témák sorrendje mint a kommunikációs készség gyors kialakításának meghatározó kérdése 309  
Prileszky Csilla: A „Halló, itt Magyarország!” c. magyar nyelvkönyv ismertetése 315  
Zaicz Gábor: A Hungarolingua-program szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásában 319  
Denke Virág: Magyarnyelv-oktatás a Debreceni Nyári Egyetemen 325  
Koháry Ilona: Új igények – új módszerek a magyar mint idegen nyelv oktatása terén 331  
Bazsó Zoltán: A magyar és a finn szakos képzés tantervi összekapcsolásának egy gyakorlati megoldási formája – a Moszkvai Lomonoszov Egyetemen 338  
Bárdos Jenő: Egynyelvűség és többnyelvűség a nyelvvizsgák rendszerében 344 Nyelvvizsgák
Erdős József: Számok, arányok, objektivitás (Észrevételek az állami nyelvvizsgákhoz) 354  
Győri Anna: A spanyol nemzetközi nyelvvizsgák Magyarországon (1989–1993) 363  
Ábrahám Károlyné: Az ifjúsági Pitman nyelvvizsgáról 371  
Alistair Wood: Relevance theory and popular science texts 382 Szaknyelv-oktatás
Kurtán Zsuzsa: A szaknyelvhasználat és a tantervkészítés összefüggései 388  
Pongrácz Judit –
Berényi Pálné:
Többnyelvűség a szaknyelvoktatásban – (kényszerű) szükségszerűség? 394  
Fodorné Balthazár Enikő: A szaknyelv és ezen belül a gazdasági nyelv oktatásának időszerű kérdései 400  
Sallai János: Akadályok a kétnyelvű kommunikációban 408  
Klaudy Kinga: Párhuzamos korpuszok felhasználása a fordításkutatásban 420 II. kötet

Fordítás, tolmácsolás

Simigné Fenyő Sarolta: Szemantikai egyeztetés és fordítás 426  
Dusan Tellinger: A reáliák szerepe a fordítók és tolmácsok képzésében 434  
Szentgyörgyi Klára: A nyelvismeret, illetve tárgyismeret szerepe a fordításban 439  
Szőllősy-Sebestyén András: A Fordítás tantárgy helye a BME szakfordító- és tolmácsképző programjában 444  
Bassa Lia: Tolmácsolás tanítás a BME-n 457  
N. Lőrincz Julianna: A kommunikatív ekvivalencia kérdéséhez (W. Wordsworth-versek és műfordításaik egybevető elemzése kapcsán) 462  
Újszászi Zsuzsanna: A műfordítás-elemzés mint a versértelmezés eszköze angol szakos főiskolai hallgatók irodalmi szemináriumán 467  
H. Stephanides Éva: Nyelvi hasonlóságok és különbségek 474 Kontrasztív nyelvészet
Lukács Gillike: A kontrasztív és funkcionális nyelvtan c. Tantárgy oktatásának tapasztalatai 480  
Csűry Andrea: A kontrasztivitás követelménye a nyelvtanításban 487  
Kiss István: A kontrasztivitás és a fordítás összefüggésének néhány aspektusa 493  
Lizanec Péter: A magyar és az ukrán mint idegen nyelv tanítása Kárpátalján 499  
Laczik Mária: Orosz nyelv oktatása olasz anyanyelvűeknek  – II. 504  
Katus Elvira: A bolgár rövid alakú névmások és a magyar tárgyas igeragozás használata közötti párhuzam 509  
Sáfár Éva: Überlegungen zu einer möglichen kontrastiven satzsemantischen Analyse von deutschen und ungarischen Wahlprogrammen 1994 513  
Katona Edit: A hogy, illetve da kötőszós függő idézet magyar-szerb kontrasztív vizsgálata 519  
Andric Edit: Az elméleti és gyakorlati célú kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok 525  
Rot Sándor: A plurilingvizmus pszicholingvisztikai és alkalmazott nyelvészeti aspektusai 532 Interkulturális kommunkáció
Bárkán György: A jelentések ütközésének szerepe az interkulturális kommunikációban 539  
Sziklainé Gombos Zsuzsa: Az eltérő kulturális háttér – mint az idegen nyelven folytatandó tanulmányokra felkészítés befolyásoló tényezője – külföldi hallgatók nyelvi kurzusainak megtervezésekor 544  
Cs. Jónás Erzsébet: A nemzeti anyanyelvi kultúra hatása az idegen nyelvi szövegértelmezés folyamatában 552  
Koutny Ilona: Nyelvi és kulturális kommunikáció az idegen nyelven 558  
Molnár Katalin: A kommunikáció – elméleti és gyakorlati – oktatása az angol szakosok számára 565  
Suszczynska Malgorzata: Linguistic politeness and the speech act of apology 571  
Svenka Savic: Some characteristics of spoken language: the conversation features of cursing 579  
Székács Anna: A hangutánzó és hangfestő szavak szerepe a japán nyelvben és kommunikációban 590  
Dévényi Márta: Az Interkulturális kommunikáció című tantárgy oktatása az Aalborgi Egyetemen Dániában 595  
Abkarovits Endre: Az angol kultúra különböző területeinek tanítása a felsőoktatásban 599  
Borgulya Istvánné: Interkulturális gazdasági kommunikáció és gazdaság 605  
Kovács Ilma: Az országismeret oktatása az egyetemen avagy az összehasonlító civilizáció oktatása szeminárium keretében 613  
Cornelia Grosser: Vergleichende Kulturkunde Österreich – Ungarn 619  
Antal Zsuzsanna: Országismeret-oktatás „team-teaching” módszerrel 625  
Bakonyiné Berényi Katalin: Magyar irodalom angolul külföldieknek a BME-n 630  
Székely Gábor: Lehet-e szótárból idegen nyelvet tanulni? 638 Lexikológia, szemantika
Fábián Zsuzsanna: A vonzatok ábrázolása a kétnyelvű szótárakban 646  
Nagy Ildikó: Instruments as agents 652  
Hell György: A tárgyi és fogalmi jelentés az idegennyelv-oktatásban 660  
Katona Mártonné: A metafora mint a humor potenciális forrása 666  
Szász Zoltánné Veidner Katalin: Hogyan változtatják a francia szavak jelentéseiket a századfordulótól a 80-as évek közepéig? (avagy megfelelnek-e  a mai iskolai követelményeknek francia szótáraink?) 671  
Czeglédi Katalin: A –jak végű szavak vizsgálata a Volga vidéki földrajzi nevekben 677  
Budai László: Mennyire kompetens az (angol) anyanyelvi kompetencia? (Az angol ige valenciaszótárának előkészületi munkái) 683  
Kugler Katalin: Változások az orosz sajtónyelvben 688  
P. Csige Katalin: Intézménynevek mint kordokumentumok 693  
Bihari Gábor: A művészettörténeti szövegtípus lexikai sajátosságai 698  
Damokos Katalin: Magyar szójegyzék összeállítása Montens-Sciarone: De Delftse methode, Nederlands voor buitenlanders c. nyelvkönyvéhez 703  
Szabó Edit: Választási szakszókincs az angol nyelv oktatásában – Angol nyelvű segédanyag az 1994-es választási évhez 709  
Juhászné Suhajda Ágnes: Környezetvédelem a német nyelvi órákon 715  
Gósy Mária: A „kétnyelvűség” egy sajátos formája: non-verbális produkció, verbális percepció 722 Pszicholingvisztika
Nikolov Marianne: The critical period hypothesis: The strong version challenged 728  
Erdei Iván: A neurolingvisztika oktatásának lehetőségei a tanárképzésben 737  
Damó Eszter: A dyslexia fogalma, tünetei, megjelenési formái az általános iskolában 745  
Siegler Jánosné Bujdos Éva: A felső tagozatos és gimnazista dyslexiás gyermekek olvasás-írás tanulási zavarának maradványtünetei a tapasztalatok alapján 752  
Lőrincz Józsefné: Dyslexia és nyelvtanítás 758  
Eőry Vilma: Az anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztésének fontossága és lehetőségei a többnyelvűség korszakában 763 Anyanyelvi kultúra
M. Korchmáros Valéria: „Anyanyelvi szinten”– magyarul 764  
Szabó István: A funkcionális szempont érvényesítése a gimnáziumi anyanyelvoktatásban, nyelvi nevelésben 776  
Lanstyák István – Szabómihály Gizella: Anyanyelvi nevelés kétnyelvű környezetben 782  
Kis Ádám: Kötődés és elszakadás – Számítógépes szaknyelvünk és az angol szaknyelv a szakszótárakban 788  
Seregy Lajos: Az élő nyelvek leírásának új számítógépes modellje 796 Számító gép, alk. nyelvészet
Koltay Tibor: A hipertext és a többnyelvűség 802  
Torma István: A StaTOR szöveges adatbázis-kezelő program 808  
Rovny Ferenc: Előkészületek egy többnyelvű Számítógépes Szaknyelvi-Lexikai Adatbázis Központ létrehozására a KLTE Idegennyelvi Központjában 812  

 

                               

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA             XXV-XXVI. Évfolyam                 1996

Theoretical and practical aspects of training translators

A szakfordítóképzés elméleti és gyakorlati kérdései

              Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András                   Felelős kiadó: Dr. Sturcz Zoltán

Szerkesztő bizottsági tagok:
Aradi András, Dr. Estók Tivadarné, Fodor Katalin, Hársné Kígyóssy Edit

   

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
Sturcz Zoltán: Technical translator training – special language training – social demands 7 Többnyelvű szám
  Szakfordítóképzés – szaknyelvoktatás – társadalmi igények 12  
Bencze Lóránt: Az anyanyelvi tudás az idegen nyelvű szövegalkotásban. Szövegpragmatikai és pszicholingvisztikai megközelítések 21  
Aradi András –
Estók Tivadarné –
T. Somogyi Magda:
Az anyanyelvi ismeretek szerepe és helye a szakfordító-képzésben 38  
Antal Zsuzsanna: Kulturális és gazdasági háttérismeretek 73  
  Kulturelle und wirtschaftliche Hintergrundkenntnisse 76  
Élthes Ágnes: Initiation a la traduction technique 80  
Varga Lidia: Traduction et traitement automatique 98  
Lukács Gillike: Összehasonlító nyelvszemlélet és kontrasztív nyelvtan a fordításoktatásban 113  
Bassola Mária: Erfahrungen im Unterricht von Verhandlungstechnik 125  
Mohácsi János: Szakmai dokumentáció 133  
  Fachdokumentation als Ergänzungsfach im Rahmen der Fachübersetzer- und Dolmetscherausbildung an der TU Budapest 135  
Koltay Tibor: Professional documentation for students of English translation: approaches and methods 139  
Bassa Lia: Applied communication studies –Training translators & interpreters 148  
Szőllősy Sebestyén András –
Szűcs Andrea:
The importance of training towards human excellence and achievement: recent developments in the technical translating and interpreting training program of the Technical University of  Budapest 161  
APPLE Magyarországi Vezérképviselete – Hungarian Data Systems Kft: Apple a nyelvoktatásban 171 Szemle

 

FOLIA PRACTICO – LINGUISTICA                         XXVII. évfolyam               1997

Nyelvek a globális kommunikációban

                 Főszerkesztő: Szőllősy-Sebestyén András               Felelős kiadó: Dr. Sturcz Zoltán

         Szerkesztő bizottsági tagok: Aradi Anndrás, Dr. Estók Tivadarné, Hársné Kígyóssy Edit

Tartalom
Szerző A cikk címe oldal  
  In memoriam Dr. Füves Ödön 5  
Szőllősy Sebestyén András. Nyelv és kommunikáció (Szerkesztői előszó) 8  
Tanulmányok      
Aradi András Relevanciaelmélet és mondatközi viszonyok 17  
Koltay Tibor: Mennyire újszerű az elektronikus kommunikáció? 34  
Sturcz Zoltán: Megújuló stratégia és modellváltás a felsőfokú nyelvoktatásban 47  
Fodor Katalin: A hibaelemzés szerepe a fordítók oktatásában 57  
Műhely      
Dobosné Sárvári Judit: Teaching intercultural communication 71  
Bakonyiné Berényi Katalin – Mauthnerné Fister Ilona: Írásbeli kommunikációs készségfejlesztés 83  
Kelemen Éva: Az Imternet oktatási alkalmazásáról 92  
Sziklainé Gombos Zsuzsa – Tóth Tamásné: Számítógép a nyelvi könyvtárban 105  
Szűcs Andrea: NLP-aided communication skills development interpreter trainees 111  
Pro Progressio Alapítvány Tájékoztató 122